Vad vi gör

Co-creators – din partner i organisationsutveckling och förändring

Co-creators har under mer än 15 år stöttat ett stort antal organisationer och ledningsgrupper inom samhällets olika sektorer i förändring och utveckling. Vi erbjuder ledarutveckling, stöd i transformativ/kulturförflyttande förändring, konflikthantering och coachning till chefer.

Det unika med Co-creators är mixen av forskningsbaserat material och den höga kompetensen inom processledning. I ledarutvecklingsprogram kan tips om vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar erbjudas liksom Eva Norrman Brandts prisbelönta böcker om ledarskap och förändringsarbete.

Några exempel på vad vi erbjuder:

Design av ledarutvecklingsprogram för hela din organisation       
Skräddarsydda, forskningskopplade, interaktiva program där deltagarnas kompetens, erfarenhet och din organisations behov ligger till grund för programmets utformning.

Skapandet av handböcker och ”verktygslådor” för just din organisations behov
Eva Norrman Brandt författare, forskare och VD för Co-Creators hjälper dig att skapa den perfekta verktygslådan för just din organisations behov av metodstöd.

Filmer med anpassat innehåll
Som kan tillgängliggöras från lämplig plattform för dina chefer och medarbetare att tillgå vid lämpliga tillfällen. Exempelvis korta (5-15 minuter) filmer om gruppdynamik, svåra samtal, konflikthantering, intressentkartläggning och reflekterande metoder.

Förändringsstöd
För den organisation som behöver få med alla sina medarbetare i en kulturförflyttning. Här mixas stöd till ledningsgrupp med storgruppsarbete och de olika insatser som krävs för att skapa en långsiktig kulturförflyttning.

Exempel på genomförda och pågåendeuppdrag:
 
Utveckling av Morgondagens Ledare Danderyds sjukhus
Första programmet för Morgondagens chefer och ledare inom Danderyds sjukhus startades 2022 av personalchefen Gabriella Golshani och Eva Norrman Brandt Co-creators. Detta 6 dagarsprogram erbjuder insikt i ledar- och chefsrollen i en modern och föränderlig kontext. Läsning av boken Ny som chef ingår liksom besök av sjukhusets VD.Andra programmet startades 11-12 september 2023 och kommer att omfatta 6 heldagar som sträcker sig fram till 31 januari 2023.

Stöd till olika kliniker inom Danderyds sjukhus
Co-Creators ab har stöttat flera verksamheter inom Danderyds sjukhus sedan 2022 men utvecklingsdagar, handledning och stöd i förändring. Samarbetet fortgår.

Ledarutveckling för skolkoncernen Lärande
Under våren 2022-våren 2023 har 80 rektorer och andra chefer inom skolkoncernen Lärande genomgått ett ledarutvecklingsprogram omfattande 3 moduler och sammanlagt 6 dagar per grupp om 20 chefer. Detta har resulterat i ett ännu starkare resultat i Great Place to Work där en mätning gjordes 2022 och en ny med ännu bättre resultat 2023.

Förändringsledarprogram för Lärandekoncernen 2023
I september 2023 startades ett förändringsledarprogram för ledare inom Lärande. Syftet är att ge projektledare och andra förändringsagenter en verktygslåda för framgångsrik förändring och dessutom ett nätverk av kollegor med liknande uppdrag.

Förändringsledarprogram för Tillväxtverkets avdelning Företag 2022-23
I detta uppdrag samarbetade Co-Creators med IPF AB Uppsala och erbjöd samtliga chefer och medarbetare inom Tillväxtverkets avdelning Företag utvecklingsprogram inom Förändringsledning.Insatserna riktades till ca 100 personer som i samlad grupp vid två tillfällen, delade grupper där medarbetare möttes och ledare och chefer möttes i en egen grupp. Ledningsgruppen för avdelning Företag erbjöds också ett eget program omfattande 4 dagar.Programmets syfte var att stärka nya arbetssätt inom avdelning Företag men också att stärka samarbeten och förmåga att hantera och driva förändring gentemot externa intressenter.Programmet avslutades med en gemensam dag 7 september 2023. En verktygslåda med alla teman, metoder och verktyg har också skapats för att säkerställa bestående effekter där alla medarbetare känner till förändringens viktigaste verktyg.

Förändringsledarprogram Läkemedelsverket 2018-2023
I detta uppdrag samarbetade Co-creators med IPF Uppsala.Under åren 2018-2023 har sammanlagt 200 chefer och ledare genomgått förändringsledarutbildning omfattande 2-3 dagar. En verktygslåda har tagits fram och lett till att man talar samma språk beträffande förändringar. Fokus har legat på de medarbetare som har en förändringsledarroll men saknar ett chefsmandat. Även högre chefer har genomgått ett program för att kunna agera som sponsorer i förändringar.

Ledningsstöd inom Scenkonstbolag 2020-2022
Co-creators har erbjudit ledningsstöd åt Göteborgs symfoniker och Scenkonst Öst under åren 202-2022. Stödet har omfatta ledningsgruppsutveckling, stöd till organisation och fackliga organisationer och coachning individuellt till chefer.

Förändringsstöd till FMVs chefer 2022
Under våren och hösten 2022 erbjöd Co-creators förändringsstöd till FMVs chefer och ledningsgrupp i en serie workshops där syftet var att stärka förändringskompetensen i hela organisationen.

Stöd till scenkonstbolag 2020-2021 i en förändringsfas där ledningsgruppen under ett år träffades med Co-Creators konsult i ett arbete med syfte att skapa ett team med hög förmåga att leda verksamheten i en transformation.

Stöd till scenkonstbolag där organisationskulturella utmaningar och också nystarten efter pandemin står i fokus. Stöd till och arbete med ledningsgrupp och förtroendevalda liksom arbete med hela organisationen i olika konstellationer.

Stöd till ledningsgruppen för en forskningsfinansiär där kunskap om Transformativ förändring skapade en plattform för att leda en expansion och kulturell utveckling för organisationen. Arbetet pågick under 2017 – 2020.

Design och genomförande av ledarutveckling för samtliga chefer inom en friskolekoncern. Skapandet av filmer som stödmaterial.